ഉറവിട ചിത്രം കാണുക

വെസ്റ്റ് ലാൻഡ് എം‌ഐയിലെ ഹാർവെസ്റ്റ് ബൈബിൾ ചർച്ചിൽ ഡോ. അഹ്മദ് ജോക്താൻ ഒരു പ്രസംഗം നടത്തി:
അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ ഈ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക