ക്രിസ്തുവിനുള്ള ഓരോ മുസ്ലിം വീട്-

പടിഞ്ഞാറൻ രാജ്യങ്ങളിലെ മുസ്‌ലിം വീടുകൾ സന്ദർശിക്കുന്ന സമർപ്പിത ക്രിസ്ത്യാനികളുമായി ആ രാജ്യങ്ങളിലുടനീളമുള്ള വീടുകളുടെ നിലവിലുള്ള ഡാറ്റാബേസ് ഉപയോഗിച്ച് മക്ക ടു ക്രൈസ്റ്റ് സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. വാതിലിൽ മുട്ടി സുവിശേഷം പങ്കിടാൻ അവർക്ക് അവസരമുണ്ട്, ക്രിസ്തുവിന്റെ സമാധാനം അവരുടെ വീടുകളിൽ പ്രവേശിക്കാൻ മുസ്ലീങ്ങളെ വിളിക്കുന്നു (ലൂക്കോസ് 10: 6).

സമീപകാല പോസ്റ്റുകൾ